Προστατεύοντας τα οικοσυστήματα του γλυκού νερού

2012-01-12 22:34

Η αλλαγή του κλίματος συντελείται με γοργούς ρυθμούς. Τα οικοσυστήματα, τα οποία  ήδη αντιμετωπίζουν πιέσεις τόσο εξαιτίας της μη ορθής χρήσης γης, όσο και της ρύπανσης, τώρα έχουν να αντιμετωπίσουν επιπροσθέτως πιέσεις εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής, οι οποίες τις περισσότερες φορές αλληλεπιδρούν με τις ήδη υπάρχουσες και λειτουργούν συνδυαστικά. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, οι λειτουργίες των οικοσυστημάτων να υποβαθμίζονται και να προκαλούνται αλυσιδωτά δυσμενείς συνέπειες, τελικός αποδέκτης των οποίων είναι οι ανθρώπινες κοινωνίες.
Τα οικοσυστήματα είναι τόσο πολύπλοκα και σύνθετα, ώστε η διαχείριση των αλλαγών, που προκαλούνται από την μεταβολή του κλίματος, αποτελεί ένα εξειδικευμένο αντικείμενο το οποίο απαιτεί νέες προσεγγίσεις και μεθόδους. Το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα - πλαίσιο Euro-limpacs διερεύνησε τις άμεσες και έμμεσες επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής τόσο στα φυσικά, όσο και στα οικολογικά χαρακτηριστικά των ευρωπαϊκών οικοσυστημάτων του γλυκού νερού.
Επιπλέον, για την πληρέστερη κατανόηση της αντίδρασης των οικοσυστημάτων στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, τα αποτελέσματα από το Euro-limpacs έχουν άμεση συσχέτιση με την στρατηγική της Ε.Ε. αλλά και με τις πολιτικές οι οποίες στοχεύουν στην προστασία των υδατικών και παρόχθιων οικοσυστημάτων (
EU Water Framework Directive, EU Habitats Directive, Ramsar Convention, UN Convention on Biological Diversity) καθώς και με άλλες εθνικές και διεθνείς συνθήκες και πρωτόκολλα. Το πρόγραμμα Euro-limpacs έληξε τον Φεβρουάριο του 2009.
Ωστόσο υποστηρίζεται, ότι τα μέτρα και οι δράσεις οι οποίες απαιτούνται για αποκατάσταση των οικοσυστημάτων του γλυκού νερού, έτσι ώστε να περιέλθουν  σε καλή κατάσταση, θα πρέπει να σχεδιαστούν με τρόπο που να προβλέπει και να ενσωματώνει την προσαρμογή στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Με στόχο την κατανόηση των επιπτώσεων και την αντιμετώπισή τους μέσω των διαχειριστικών πρακτικών, το πρόγραμμα REFRESH, το οποίο ξεκίνησε τον Φεβρουάριο του 2010, αποτελεί την συνέχεια του Euro-limpacs.

ΠΗΓΗ: www.medsos.gr/medsos/2008-08-12-07-11-15/2010-11-16-14-29-32/-a--/1173-2011-07-22-12-00-23.html